رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

غذای زندگی با چاشنی تفکر٬چقدر خوشمزه و خوردنی میشود
کاش همه سرآشپز خوبی باشند و این چاشنی را با دوز بالا٬در زندگی شان استفاده کنند.

U.S. President Donald Trump warned that Iran would face "new and serious consequences" unless all unjustly detained American citizens were released and returned, the White House said in a statement on Friday.

  • ۹۶/۰۵/۰۴
  • بابا لنگ دراز